Thông báo tuyển dụng Chuyên viên pháp lý Công ty Luật TNHH DAHAN

💥💥𝙇𝙐𝘼̣̂𝙏 𝘿𝘼𝙃𝘼𝙉 𝙏𝙐𝙔𝙀̂̉𝙉 𝘿𝙐̣𝙉𝙂 – 𝙃𝙊̣𝘾 𝙑𝙄𝙀̣̂𝘾 𝙉𝙂𝙃𝙀̂̀ 𝙇𝙐𝘼̣̂𝙏 𝙎𝙐̛
—————-
𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐋𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐃𝐀𝐇𝐀𝐍 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐡𝐨̣𝐜 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐧𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐬𝐮̛ 𝐭𝐚̣𝐢 Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠. 𝐂𝐮̣ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐬𝐚𝐮:
👉👉 𝑌𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢
✅ Đ𝑎̃ 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ 𝐿𝑢𝑎̣̂𝑡;
✅ 𝐶𝑜́ 𝑡ℎ𝑎́𝑖 đ𝑜̣̂ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̂𝑚 𝑡𝑢́𝑐, 𝑐ℎ𝑖̣𝑢 𝑘ℎ𝑜́, ℎ𝑎𝑚 ℎ𝑜̣𝑐 ℎ𝑜̉𝑖;
✅ 𝐶𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑛ℎ𝑜́𝑚;
✅ 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̣𝑜 𝑡𝑖𝑛 ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑎̆𝑛 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔, 𝑐𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ, 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 đ𝑜̣̂𝑐 𝑙𝑎̣̂𝑝;
👉👉 𝑄𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖
✅ 𝐿𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝, 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 đ𝑜̣̂𝑛𝑔;
✅ Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑘𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑣𝑢̣ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡;
✅ Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑥𝑢́𝑐 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑢̣ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑒̂́ 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛̣ ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝐿𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑠𝑢̛, 𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑙𝑦́;
✅ Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑐𝑎̂́𝑝 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔;
✅ 𝐶𝑜́ 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 (𝐾𝑦́ 𝐻𝑜̛̣𝑝 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑜 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 + 𝐵𝐻𝑋𝐻,…).
👉👉 𝑯𝒐̂̀ 𝒔𝒐̛ 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒖̛́𝒏𝒈 𝒕𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏
✅ 𝑯𝒐̂̀ 𝒔𝒐̛ 𝒈𝒐̂̀𝒎: 𝑩𝒂̉𝒏 𝑪𝑽 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕; 𝑩𝒂̉𝒏𝒈 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑; 𝑪𝒂́𝒄 𝒕𝒂̀𝒊 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒌𝒉𝒂́𝒄;
✅ 𝑪𝒂́𝒄𝒉 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒖̛́𝒏𝒈 𝒕𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒗𝒖𝒊 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒈𝒖̛̉𝒊 𝒗𝒆̂̀
– Đ𝒊̣𝒂 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒆𝒎𝒂𝒊𝒍: 𝒅𝒂𝒉𝒂𝒏𝒍𝒂𝒘𝒅𝒏@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎
– 𝑺𝒐̂́ đ𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒉𝒐𝒂̣𝒊: 0️⃣9️⃣0️⃣5️⃣ 7️⃣3️⃣3️⃣ 6️⃣6️⃣9️⃣
✅ 𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝑪𝑽 đ𝒆̂́𝒏 𝒉𝒆̂́𝒕 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 18 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 4 𝒏𝒂̆𝒎 2022;
✅ 𝑺𝒂𝒖 𝒌𝒉𝒊 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝑪𝑽 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒔𝒆̃ 𝒙𝒆𝒎 𝒙𝒆́𝒕 𝒗𝒂̀ 𝒔𝒂̆́𝒑 𝒙𝒆̂́𝒑 𝒍𝒊̣𝒄𝒉 𝒌𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒕𝒓𝒂, 𝒑𝒉𝒐̉𝒏𝒈 𝒗𝒂̂́𝒏;
—————-
👉 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐋𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐃𝐀𝐇𝐀𝐍
☎ 0787 577588
📧 dahanlawdn@gmail.com
🏠 Nguyễn Văn Thoại, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Liên hệ với chúng tôi